Onze standpunten

Mobiliteit

Merchtem centrum écht autoluw

We organiseerden een infoavond over de mobiliteit in Merchtem. De conclusie voor Merchtem centrum was eenvoudig: er is te veel onnodig verkeer op de baan. Grondig investeren in fietsinfrastructuur zal ervoor zorgen dat mensen minder de wagen nemen voor kleine verplaatsingen. Maar het mag meer zijn. De twee gewestwegen in het centrum kunnen wat ons betreft gerust geknipt worden. Die wegen kunnen ingericht worden voor gemengd verkeer. Voetgangers met kinderwagens en rolstoelgebruikers hoeven niet uitsluitend meer op smalle, hobbelige voetpaden. Fietsers kunnen ook veilig op de rijbaan. Alle parkeerplaatsen en parkings in het centrum blijven bereikbaar én er zal veel meer ruimte komen voor terrasjes, pleintjes, bankjes …

Zijn we gek? Neen, het lukt ons elke woensdagvoormiddag om het verkeer uit het centrum te houden, zonder files. Bovendien is knippen niet eens zo gek duur. Doorgaand verkeer kan rond het centrum rijden in een zone 30 met voldoende verkeersremmers. Wat we niet willen? Zware investeringen in een ringweg voor doorgaand verkeer zonder in te grijpen op de gewestwegen. Dat zal alleen maar meer verkeer aantrekken! Kijk naar het drukke verkeer in Wolvertem. Ongezond en onaangenaam, ondanks de ringweg rond het centrum. Laten we stoppen met geld uit te geven aan onnodige infrastructuurwerken en beginnen met investeren in een Merchtem voor mensen.

Eindelijk veilig fietsen én fietsparkings

Zowat heel Merchtem kleurt rood als het gaat over veilig fietsen. Zeker in centrum Merchtem is een fietspad ver zoek. Met een echt autoluw centrum is de helft van het probleem al opgelost. Maar er is ook nood aan de aanleg van fietspaden, suggestiestroken, fietsstraten … Dat kost geld, maar er is dan ook een inhaalbeweging van 18 jaar nodig.

Mogen we ook vragen om voldoende fietsparkings te voorzien? Hoeveel? Per straat minstens zoveel fietsparkings als er parkeerplaatsen voor wagens zijn. Dat valt best mee, gezien er zes fietsparkings op één parkeerplaats passen. Elke grote fietsparking krijgt bovendien zijn eigen fietspomp. Kleine investering; wereld van verschil.

Beter parkeren = meer ruimte voor leukere dingen

Niemand durft het te zeggen, maar parkeren op de openbare weg is niet gratis. Het kost de gemeenschap veel geld aan verhardingen en onderhoud. Belangrijker nog: je kan er veel leukere dingen mee doen. Daarom willen we werk maken van een degelijk parkeerbeleid waarin we burgers stimuleren hun auto in de eigen garage of op grote buurtparkings te plaatsen. Er moet daarom ook geïnvesteerd worden in de aankoop van gronden voor het inrichten van nieuwe buurtparkings. De vrijgekomen ruimte in de dorpskernen vullen we graag in met pleintjes, openbaar groen, fietsparkings …

Stop het sluipverkeer

De vele zijwegen die aansluiten op de gewestwegen kreunen tijdens de spits onder het sluipverkeer. Ook hier willen we moedig knippen in straten zodat doorgaand verkeer onmogelijk wordt. Bewoners zullen beperkt moeten omrijden, maar krijgen een autoluwe, speelvriendelijke en fietsveilige straat in de plaats.

Autodelen omdat het nodig is

Het is een modewoord geworden, maar we kunnen het belang ervan niet genoeg benadrukken. Veel mensen kunnen hun tweede auto missen als ze af en toe met een deelauto kunnen rijden. In het centrum van Merchtem kunnen we gerust enkele deelauto’s voorzien. Waarom niet zoals in Londerzeel, waar ze de auto’s van de gemeente in het weekend beschikbaar stellen als deelauto?

 

Milieu en natuur

Merchtemnaar zkt openbaar groen

Blijkt uit de burgerbevraging: de Merchtemnaar snakt naar openbaar groen. Moedige keuzes maken om ruimte te voorzien voor groen is één ding, maar er moet ook werkelijk geïnvesteerd worden in aanplant ervan. Niet zoals de mooie plannen van de doorsteek aan de Ginder-Ale, waarbij enkel de inkt op het papier groen kleurt. Er was 18 jaar lang geld om openbaar groen in het centrum te betonneren. Dan moet er ook wel wat geld zijn om enkele vierkante meters daarvan opnieuw open te breken. Concreet stellen we voor om in elke dorpskern een nieuwe, groene ruimte te voorzien.

Bos bos bos

We gaan niet flauw doen, er is te weinig bos in Merchtem en er worden nog steeds meer bomen gekapt dan er aangeplant worden. Als je weet dat het gemiddeld 50 jaar duurt voor een boom volwassen is, moeten we nu beginnen met planten. Groen Merchtem wil elk jaar een minimum aanplant realiseren van één hectare bos, samen met burgers en vzw’s als Natuurpunt.

Meer houtkanten en bloemenweides = meer biodiversiteit

We zijn verheugd dat het inrichten van houtkanten en bloemenweides aan landbouwgrond stilaan in zwengel is. Blijkt dat die enorm veel interessante beestjes aantrekken en bodemerosie tegengaan. Het zijn in Vlaanderen vaak voor dieren nog de enige verbindingswegen naar bossen en poelen. In Merchtem willen we bestaande houtkanten beschermen én door aanplant, op elke vierkante meter waar dat mogelijk is, te stimuleren.

Propere beken, zonder beton

Laten we ook zorgen voor onze blauwe aders. Er wordt stelselmatig afval geloosd in onze beken. We willen hiervoor budget uittrekken om controles uit te voeren en kordaat op te treden als dat nodig is. Nu we toch bezig zijn, zouden we een studie laten uitvoeren om te kijken of we de Molenbeek ter hoogte van de Passerel opnieuw bovengronds kunnen laten lopen. Dat zou een goede zaak zijn voor moeder natuur en de natuurbeleving in Merchtem.

 

Energie en klimaat

Minder CO²-uitstoot in onze gemeente: het burgemeestersconvenant

Het vorige gemeentebestuur tekende het burgemeestersconvenant om tegen 2020 20% van zijn CO²-uitstoot te verminderen. Er werd enkel geïnvesteerd in de windmolens die er nog lang niet zullen komen. 0 op 20 dus. Het nieuwe bestuur ondertekende gelukkig toch het nieuwe burgemeestersconvenant met nieuwe doelstellingen, die wat ons betreft nog ambitieuzer mochten. We beseffen dat het een straffe uitdaging is en zware investeringen nodig zullen zijn, maar wat ons betreft: TINA (There Is No Alternative). We houden dit dossier dus nauwlettend in de gaten.

De gemeente neemt het goede voorbeeld

Hoe kunnen we vragen aan mensen om hun spaarcentjes in ecologische alternatieven te steken als we het als gemeente zelf niet doen. Concreet worden alle openbare gebouwen voorzien van degelijke isolatie en zonnepanelen, worden douches in de sporthallen op zonneboilers gezet, worden de generatoren op diesel stelselmatig vervangen door milieuvriendelijke, werken alle machines van het gemeentepersoneel op accu’s en wordt elke nieuwe aankoop van het wagenpark een elektrische wagen.

Publieke participatie

Je valt bijna in slaap van de term, maar er is veel te zeggen voor deze vorm van ondernemen. Door burgers te laten intekenen in een coöperatie kan er sneller geld én draagvlak gevonden worden voor bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens. In Asse werkte men samen met Ecopower en kijk daar: er staan wel degelijk windmolens.

Uitleendienst bij de gemeente

Bij Groen delen we graag. Waarom ook niet materiaal van de gemeente? Zoals machines, tafels, stoelen, feestgerief … Het beperkt de aankoop van producten die maar eenmalig gebruikt worden. Zeker voor bepaalde doelgroepen is betaalbaar ontlenen een grote meerwaarde. Dan halen we ons gerief dus voortaan ‘Bij ’t gemeent’.

 

Sociaal Merchtem

Merchtem voor iedereen – snelloket in Brussegem en Peizegem

De gemeente introduceerde het snelloket in het centrum. Zeer handig, maar niet zo bereikbaar voor inwoners van Brussegem en Peizegem zonder auto of die slecht te been zijn. Om de gemeentelijke diensten voor iedereen toegankelijk te maken, wil Groen dat er minstens één dag in de week een snelloket voorzien wordt in de buurtgemeenten.

Lokale vrijwilligersnetwerk – lokale munt

We willen werk maken van een vrijwilligersnetwerk dat zich kan inzetten om voor Merchtemnaren te zorgen die dat nodig hebben. Zo bijvoorbeeld voor beperkt tuinonderhoud te doen bij ouderen die dat niet meer zelf kunnen en graag nog een babbeltje willen doen. Iedereen kan vrijwilliger zijn, ook werkzoekenden en vluchtelingen. Zo breiden ook zij het eigen netwerk uit en kunnen ze de taal onderhouden. We kunnen bovendien werken met lokale muntsysteem waarbij mensen een sociaal kapitaal opbouwen en dat kunnen inzetten als ze dat willen.

Burgerbudget en burgerparticipatie

Klinkt misschien goedkoop, maar we weten dat burgers meer zelf met eigen initiatieven komen als ze hun budget in eigen beheer hebben. Een proefproject in Merchtem kan geen kwaad. Bovendien willen we dat er meer inspraak is om mooie projecten op poten te zetten. Waarom niet iets doen met tijdelijk leegstaande gebouwen van de gemeente? In Brussel voorbeelden zat hoe de buurt zulke ruimtes inricht als ontmoetingsplaats waar iedereen iedereen kent. Zo hebben we ons eigen Sociaal huis zoals ze dat in Opwijk kennen.

Gemeentelijk informatieblad voor iedereen

Sommige Merchtemnaren beschikken niet over een internetverbinding en zijn daardoor niet op de hoogte van wat de gemeente allemaal doet. Bovendien kan je de burger alleen maar betrekken bij het beleid als je hem voldoende informeert. Daarom vinden we het noodzakelijk dat het gemeentelijk informatieblad opgestuurd wordt naar alle bussen in Merchtem. Op gerecycleerd papier uiteraard.

Leefstraten – elke dag feest in de straat

We zijn fan van onze gemeentelijke feestcheque, maar het mag meer dan een keer per jaar feest zijn. Een groot succes overgewaaid uit Gent en steeds meer te vinden in andere gemeenten: de leefstraat. Het concept is eenvoudig: als de meerderheid van de burgers ermee instemt, wordt onder bepaalde voorwaarden het doorgaand verkeer en maand of langer uit hun straat geweerd. Er wordt een klein budget voorzien waarmee de bewoners zelf tafeltjes/tenten/bloembakken/grastapijten kunnen aankopen. Elke avond straatcafé of samen eten, kinderen veilig spelen op straat, een praatje doen met de buren zonder lawaaierig verkeer? Het kan allemaal in de leefstraat.

Cultuur brengt mensen samen – gemeenschapscentrum

Groen blijft opkomen voor de cultuur als een belangrijke bouwsteen van een samenleving en voor een levendig op Merchtemse leest geschoeid cultuuraanbod. In eerste instantie betekent dit voor Groen een volwaardig multifunctioneel gemeenschapscentrum (een zaal met een middencapaciteit met goede geluidsdichting).

Sociale woningen

Wat de sociale huisvesting betreft is er nog veel werk te doen. De verhouding van sociale huurwoningen tegenover totaal aantal particuliere huishoudens is in Merchtem veel lager dan in provincie en gewest: slechts 1,70% (tegen 3,8 en 5,9%). In absolute cijfers is het aantal sociale huurwoningen slechts licht gestegen: 114 in 2018 tegen 107 in 2014. Tegen 2025 zal Merchtem 126 bijkomende sociale huurwoningen moeten realiseren voor het bindend sociaal objectief te bereiken. Groen wil opkomen voor dit bindend sociaal objectief: dat betekent 25 bijkomende sociale woningen per jaar.